Vår politik

SUND EKONOMI PÅ BROMÖLLAS VILLKOR.
Att budgetera kommunala verksamheter är inte svårare än att budgetera sin egen ekonomi.
Vi måste se till att först och främst ha råd med det vi behöver, sedan kan vi spendera på nöje och lyx. Kommunens pengar är medborgarnas pengar, inte politikernas!
Medborgarnas intresse ska därför respekteras som kommunens finansiärer och ägare.

RESPEKTERA KOMMUNENS INVÅNARE.
ALTERNATIVET kommer att verka för ökad dialog och och kontakt med medborgarna.
Demokrati är folkets vilja och den måste tillvaratas. Vi kommer att begära att medborgarförslag skall införas där alla ska kunna rikta förslag direkt till Kommunfullmäktige.
ALTERNATIVET vill införa en medborgardialog där ALLA kommuninvånarna ska få möjlighet att komma till tals inte bara vart 4:e år!

PRIORITERA KÄRNVERKSAMHETEN.
För oss i ALTERNATIVET är det otänkbart att dra ner på kärnverksamheterna skola, vård och omsorg för att lägga stora summor på osäkra investeringar som inte är folkförankrade och nödvändiga. Vi vill arbeta för att de unga ska få en bra framtid och för att våra gamla ska ha det bra på ålderns höst. Vi arbetar för framtiden och Bromöllas framtid är barnen, medan vår egen framtid är hos äldrevården. Mer resurser ger tryggare verksamheter!
Inom vård och omsorg har vi som mål att de ekonomiska medlen ska verka med människan i centrum. Vi ska verka för att vårdtagaren ska få komma ut varje dag om de så vill, samt att terapin ska återinföras för såväl de boende som de som kommer utifrån. Vi vill även utöka anhörigstödet.

DEN POLITISKA KOSTNADEN BANTAS.
ALTERNATIVET kommer aktivt verka för att kommunalrådsarvodet sänks med 23 % ner till Sölvesborgs nivå. Det finns ingen rimlig anledning att kommunalrådet i Bromölla ska ha 14.682 kronor högre arvode i månaden än Sölvesborgs.
ALTERNATIVET kommer också att kräva att oppositionsrådstjänsten slopas. En tjänst som utan synbart resultat under senaste mandatperioden har kostat oss skattebetalare 1,5 miljoner kronor.

STOPPA ALL BYGGNATION PÅ IVÖSTRAND.
Den lättvindiga ytsanering som hittills genomförts har inte lett till att mark och grundvatten totalsanerats från miljögifter. ALTERNATIVET kommer aktivt motverka all typ av byggnationer inom området fram till dess att nya provtagningar visar att området är till fullo färdigsanerat.
Det är för oss absolut otänkbart att placera förskola och trygghetsboende på ett område med så uppenbara hälsorisker.

ARBETSLÖSHETEN MÅSTE BEKÄMPAS.
Bromölla har under senare år tappat mängder av arbetstillfällen och kommunledningen har varit ytterst passiva i att ta tag i detta problem. ALTERNATIVET kommer att ställa krav på att en särskild aktivitetsgrupp skall inrättas, vars syfte är att aktivt verka för att skapa förutsättningar för nyetableringar samt så långt möjligt värna om de företagare som finns i kommunen.
Vi vill även så långt som möjligt värna om de livsmedelsproducenter/företag som finns i vår närhet och i allra möjligaste mån stödja inköp av närodlat och ekologiskt till de kommunala verk-samheterna. ALTERNATIVET tycker att det är orimligt och dubbelmoral att svenska kommuner gör
upphandlingar av livsmedel som inte är producerat enligt jordbruksverkets regler och därför kan konkurrera med svenska bönder på orättvisa villkor, vilket leder till att arbetstillfällena i närområdet minskar.

BO OCH ARBETA I BROMÖLLA.
Vi i ALTERNATIVET kommer aldrig att instämma i den nuvarande politiska majoritetens syn att Bromölla skall vara en boendekommun och att vi ska pendla till arbeten i grannkommunerna.
Vi tänker inte heller sitta med armarna i kors och låta andra kommuner ta ansvar för att skapa arbete för våra egna kommuninvånare. Skall vi kunna behålla våra ungdomar i Bromölla så krävs krafttag att ordna nya arbetstillfällen och dessutom erbjuda boenden till rimliga kostnader.
Möjlighet till arbete är en grundförutsättning för ökad inflyttning och minskad utflyttning.
De kommunalt ägda hyresfastigheterna, övriga boenden och byggnader ska underhållas för allas trevnad, såväl inomhus som i utemiljöerna.

KULTUR OCH FRITID.
Musik/kultur är en viktig del i många människors liv. De satsningar som vår kommun gör inom dessa områden är i dagsläget nästan obefintliga. Vi i ALTERNATIVET anser att det är på tiden att andra fritidsaktiviteter uppmärksammas då de estetiskt intresserade invånarna har fått stå i skymundan länge nog. ALTERNATIVET är för en rättvis fördelning av bidrag inom de aktiviteter som finns i kommunen och vi anser att kulturella aktiviteter är minst lika viktiga som sport. Det finns fler Sanna Nielsen som väntar på att upptäckas och vi i ALTERNATIVET vill hjälpa dem på på vägen dit.

RÖSTA PÅ ALTERNATIVET 14 SEPTEMBER!
ALTERNATIVET är ett renodlat missnöjesparti som kommit till enbart för att medverka till att bryta den misskötsel av medborgarnas skattemedel som den politiska majoriteten har skapat.
Beslut måste tas i rätt ordning!
ALTERNATIVET är ett lokalt förankrat parti som endast ställer upp i valet till Kommun-fullmäktige! Vi har inga centralbyråkrater i huvudstaden som bestämmer vad vi får och skall tycka! Vi engagerar oss enbart i frågor som gäller Bromöllas framtid!
Vi ser nu följderna av att en röst på S vid valet 2010 blev en röst på M och vi fick vad som i folkmun kallas ”Socialmoderaterna” på halsen!
DEN 14 SEPTEMBER HAR DU CHANSEN ATT ÄNDRA PÅ DET!